Skip to content

Regulamin Klubu Przyjaciół Rudawy

Rozdział I

Nazwa, siedziba i teren działania

§ 1

KLUB PRZYJACIÓŁ RUDAWY

zwany w dalszym ciągu Regulaminu

K P R

został powołany uchwałą Zarządu Koła „Zwierzyniec” w Krakowie na podstawie przepisów § 10, ust. 14.2 Statusu PZW i §42, ust. 5 i 6 Statusu Wzorcowego Okręgu PZW.

§ 2

Siedzibą Klubu Przyjaciół Rudawy jest siedziba Koła PZW „Zwierzyniec” w Krakowie przy al. Słowackiego 30, 30-007 Kraków.

§ 3

Terenem działalności KPR jest obszar rzeki Rudawa od źródeł do ujścia do rzeki Wisły [łowiska – RDg 1 i  W2 ( w zakresie rz. Rudawy); według wykazu Okręgu PZW w Krakowie]

Rozdział II

Cel, zadania i środki realizacji

§ 4

Celem KPR jest stworzenie swym członkom dogodnych warunków do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego w zakresie całokształtu opieki i ochrony rzeki Rudawa, współpraca z władzami lokalnymi, organizacjami proekologicznymi oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich członków klubu.

§ 5

Dla osiągnięcia celów wymienionych w § 4 KPR, podejmuje następujące działania:

 1. propaguje idee wędkarstwa i kształtuje postawy etyczne swych członków,
 2. chroni wody przed zanieczyszczeniami i walczy z kłusownictwem przy ścisłej współpracy z PSR, SSR i Policją,
 3. współdziała ze służbami ichtiologicznymi koła (okręgu) PZW w ochronie     rybostanu, tarła naturalnego i zarybianiu wód,
 4. umożliwia swym członkom udział w zawodach, mityngach i innych imprezach wędkarskich,
 5. organizuje akcje proekologiczne
 6. podejmuje inne działania służące realizacji celów Klubu

§ 6

 1. Klub może otrzymać w opiekę drobne zbiorniki wodne (odcinki lub całą rzekę) w celu ochrony środowiska wodnego i rybostanów oraz prowadzenie gospodarki wędkarskiej,
 2. Klub może otrzymać w użytkowanie część majątku ruchomego i nieruchomego Związku,
  Przekazanie Klubowi w użytkowanie i opiekę zbiorników wodnych lub składników majątkowych odbywa się na podstawie odpowiedniej uchwały Zarządu Koła (okręgu) i podpisanie umowy lub protokołu,
 3. Klub może przyjąć w użytkowanie sprzęt i inne materiał, których właścicielami pozostają osoby fizyczne lub prawne. Zawarte w tej sprawie porozumienie powinno zawierać klauzulę, iż po dwóch latach ich użytkowaniu, przechodzą one na własność Klubu.

Rozdział III

Członkowie Klubu

§ 7

 1. Członkiem KPR może być członek PZW (zwyczajny, honorowy i uczestnik) oraz najbliżsi członkowie ich rodzin,
 2. Członkiem KPR może być osoba fizyczna lub prawna, będąca członkiem wspierającym PZW,
 3. Osoby ubiegające się o przyjęcie do KPR, powinni spełniać następujące warunki: aktywnie działać na rzecz Klubu.

§ 8

Przyjęcie do KPR następuje w drodze:

 • złożenia do KPR pisemnej deklaracji członkowskiej,
 • decyzji Zarządu Klubu o przyjęciu w poczet członków,
 • wpłacenia składki członkowskiej,

§ 9

Członek KPR ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 2. Uczestniczyć w pracach Klubu,
 3. Korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 4. Poddawać ocenie działalność Klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do Zarządu Klubu,

§ 10

Członek KPR ma obowiązek:

 1. Brać czynny udział w realizacji celów i zadań Klubu,
 2. Przestrzegać postanowień regulaminu Klubu, uchwał walnego zebrania członków i decyzji Zarządu Klubu,
 3. Podnosić swój poziom etyczny,
 4. Dbać o stan techniczny sprzętu i innych składników majątkowych użytkowanych przez Klub,
 5. Terminowo opłacać składkę członkowską,
 6. Godnie reprezentować Klub.

§ 11

Członkowstwo KPR ustaje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji członka Klubu,
 2. Uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu podejmowanej w przypadku:
 • nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Klubu i uchwał zarządu Klubu,
 • nie uczestniczenia w pracach Klubu,
 • nieopłacenia w wyznaczonym terminie składki członkowskiej.

 

Rozdział IV

Władze Klubu Przyjaciół Rudawy

§ 12

Władzami Klubu Przyjaciół Rudawy są:

 1. Walne zebranie członków Klubu,
 2. Zarząd Klubu.

§ 13

 1. Do kompetencji walnego zebrania członków Klubu należy:
 • Wybór Zarządu Klubu,
 • Zatwierdzanie planów działania Klubu,
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu,
 • Ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
 • Podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących działalności Klubu,
 1. Uchwały walnego zebrania członków Klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w pierwszym terminie w obecności ½ liczby obecnych na zebraniu, a w drugim niezależnie od liczby obecnych na zebraniu.
 2. Walne zebranie zwołuje Zarząd Klubu co najmniej raz w roku,

§ 14

 1. Zarząd KPR jest organem wykonawczym, wybieranym przez walne zebranie członków na okres 4.lat, w liczbie 5 osób, Jego kadencja pokrywa się z kadencją Zarządu koła „Zwierzyniec”
 2. Zarząd Klubu wybiera ze swego składu:
 • Przewodniczącego Zarządu,
 • zastępcę przewodniczącego Zarządu,
 • Sekretarza,
 • Skarbnika,
 • Gospodarza.
 1. Do kompetencji i zakresu działalności Zarządu Klubu należy:
 • Kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
  • Reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  • Ustalanie planów pracy, imprez i innych zadań podejmowanych przez Klub,
  • Zarządzanie funduszami Klubu,
  • Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  • Podejmowanie innych zadań związanych z działalnością Klubu,
 1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
 2. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu, decyzje doraźne podejmuje przewodniczący Zarządu lub jego zastępca. Decyzje podjęte przez przewodniczącego lub jego zastępcę wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Klubu,

§ 15

 1. Działalność KPR podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Okręgu w Krakowie
 2. Sprawy wynikające z naruszenia przez członków Klubu Statutu PZW i wydanych na jego podstawie przepisów związkowych oraz nieprzestrzeganie regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW są rozpatrywane przez Sąd Organizacyjny Zarządu okręgu w Krakowie.

Rozdział V

Fundusze Klubu Przyjaciół Rudawy

§ 16

 1. Środki finansowe na swoją działalność Klub pozyskuje z :
 • składek członkowskich,
 • darowizn przekazywanych przez sponsorów,
 • działalności członków Klubu (imprezy, zawody, szkolenia itp.)
 • dotacji koła „Zwierzyniec”, ( Okręgu).
 1. Gospodarka funduszami Klubu prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZW

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 17

 1. KPR działa zgodnie z uchwałami władz Koła „Zwierzyniec”, (Okręgu),
 2. Sprawy sporne, wynikające z działalności Klubu rozstrzygają jednostki organizacyjne PZW nadrzędne w stosunku do jednostki przez, którą Klub został powołany.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do  KPR mają zastosowanie postanowienia Statutu PZW, Statutu Okręgu PZW, posiadającego osobowość prawną i Regulaminu organizacyjnego Koła „Zwierzyniec” PZW.

Klub Przyjaciół Rudawy

Pstrąg & Lipień

Pstrąg i Lipień

Zaprzyjaźnione organizacje