Skip to content
2 grudnia 2013

Na rzece Rudawie, w pobliżu znanej Krakowianom Skały Kmity wycięto drzewa i uregulowano brzegi. Inwestycję na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego prowadzi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych. Przeciwko jej realizacji protestuje Klub Przyjaciół Rudawy, którego członkowie uważają, że rzeka na tym odcinku powinna była pozostać dzika, a obszar wokół stanowić naturalny teren zalewowy.

Regulacja prowadzona jest na odcinku Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, pomiędzy granicami rezerwatu Skała Kmity. Jeżeli ktoś miał okazję odwiedzić to miejsce to zapewne kojarzy dolinę łąkową gdzie Rudawa mogła w miarę spokojnie i dziko płynąć. Wydaje się także że był to naturalny teren zalewowy.

Według zebranych przez Przyjaciół Rudawy  informacji, MZMIUW nie posiada wymaganych opinii środowiskowych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jak też nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na prowadzone prace. Nie wiadomo także czy jest decyzja gminy Zabierzów na prowadzoną wycinkę drzew.

MZMIUW twierdzi że prace są realizowane w ramach usuwania szkód po tegorocznej powodzi w miesiącu czerwcu. Powołuje się przy tym na przepis (Dz.U. z 2001r, Nr 84, poz 906 z póź. zm.) który pozwala im na wykonanie obecnych prac bez konieczności uzyskiwania żadnych pozwoleń i opinii. Trudno   ocenić jak przekłada się to na ten odcinek rzeki i konieczność jego „skanalizowania” MZWIUW nie chce podać planu budowy jak też szacunków strat.

Z MZMIUW nie zgadzają się RDOŚ i PZW Kraków, które twierdzą że obecne regulacje przekraczają zakres dozwolonych prac oraz, że instytucja powinna przeprowadzić procedurę środowiskową, a także uzgodnić z użytkownikiem rybackim działania na rzece.
Wiadomym jest także że na tym odcinku od wielu lat nie było żadnych budowli hydrotechnicznych jakie teraz powstają (opaska kamienna).

Dolina Rudawy prawdopodobnie utraciła w tym miejscu na  wiele lat swój urok. Być może kolejnym krokiem będzie przegłosowanie przez radnych gminy Zabierzów zmiany stosunku obecnych terenów doliny, o czym w gminie mówi się już od dwóch lat.

 • Obraz 038
 • Obraz 039
 • Obraz 040
 • Obraz 041
 • Obraz 042
 • Obraz 091
 • Obraz 096
 • Obraz 098
 • Obraz 099
 • Obraz 100
 • Obraz 110
 • Obraz 111
 • Obraz 115
 • Obraz 118
 • Obraz 122

Klub Przyjaciół Rudawy

Pstrąg & Lipień

Pstrąg i Lipień

Zaprzyjaźnione organizacje